กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล และ ครุสภาจังหวัด

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2565

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2564

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2563

___________________________________________________________________________

กรอบคุณธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2565