กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ประกาศ
ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคล และ ครุสภาจังหวัด

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

กลุ่มอำนวยการ

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2565

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2564

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2563

___________________________________________________________________________

กรอบคุณธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2565