แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 34 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้อํานวยการตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด

          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณ ฯ  ประจำปี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณรายจ่ายอย่างโปร่งใส เป็นธรรมในทุกกระบวนการตั้งแต่การวางแผน ดำเนินงาน กำกับติดตาม ประเมินผล โดยมุ่งผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

 

Scroll to Top