การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม