หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก

No posts found!

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง

No posts found!

แนวทางการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 21-2560

งานวิทยฐานะตามเกณฑ์ PA

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

No posts found!

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลากร

No posts found!

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำใจ

No posts found!

Scroll to Top