การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565
  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566
  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 65 – มี.ค. 66)
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (เม.ย. 65 – ก.ย. 65)
  • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566
  • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565