ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอผ่านแพลตฟอร์ม TIKTOK หัวข้อ “ประชาสัมพันธ์/รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนหารเทารักสีประชาสรรค์

https://www.tiktok.com/@kan._.s/video/7227776386478443782

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนตะโหมด

https://www.tiktok.com/@ayoimkt/video/7227731859613027589
Scroll to Top