ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอผ่านแพลตฟอร์ม TIKTOK หัวข้อ “ประชาสัมพันธ์/รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดพังกิ่ง