ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอผ่านแพลตฟอร์ม TIKTOK หัวข้อ “ประชาสัมพันธ์/รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด

https://www.tiktok.com/@kongfang_jb/video/7227741877469072645

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดพังกิ่ง

https://www.tiktok.com/@280365bm/video/7227892309445184773
Scroll to Top