ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอผ่านแพลตฟอร์ม TIKTOK หัวข้อ “ประชาสัมพันธ์/รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ระดับอาชีวศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ทีม TO BE PTL2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ทีม TO BE PTL