รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

          การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง จะดำเนินการติดตามความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งกำหนดให้มีการรายงาน 3 รูปแบบ ได้แก่

          1) การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยใช้แบบรายงาน สงป. 301, 302 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

          2) การรายงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รายไตรมาส) เป็นการรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ การรายงานในข้อ 1) และข้อ 2) กำหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาสรวม 4 ไตรมาส/ปี  และให้มีการรายงานตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้

                             ไตรมาสที่ 1 ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม – ธันวาคม ของปีงบประมาณ รายงานภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

                             ไตรมาสที่ 2 ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม – มีนาคม ของปีงบประมาณ รายงานภายในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี

                             ไตรมาสที่ 3 ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน – มิถุนายน ของปีงบประมาณ รายงานภายในวันที่ 2 กรกฎาคม ของทุกปี

                             ไตรมาสที่ 4 ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม – กันยายน ของปีงบประมาณ รายงานภายในวันที่ 2 ตุลาคม ของทุกปี

 

แบบ สงป.301

[flipbook width=”100%” height=”600″ pdf=”https://www.ptlpeo.go.th/wp-content/uploads/2022/06/1.แบบ-สงป.301.pdf”]

แบบ สงป.302

[flipbook width=”100%” height=”600″ pdf=”https://www.ptlpeo.go.th/wp-content/uploads/2022/06/2.แบบ-สงป.302.pdf”]

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

[flipbook width=”100%” height=”800″ pdf=”https://www.ptlpeo.go.th/wp-content/uploads/2022/06/3.แบบรายงานผลโครงการ65.pdf”]

Scroll to Top