รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การบริหารงบประมาณในโครงการ/กิจกรรม ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

1. ผู้รับผิดชอบโครงการต้องควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรมให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของโครงการและรายงานผลการใช้เงินงบประมาณเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

2. การใช้จ่ายงบประมาณให้ใช้ตามโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดและเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ห้ามนำงบประมาณส่วนที่เหลือไปใช้ในกิจกรรมอื่น

3. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง จะดำเนินการติดตามความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งกำหนดให้มีการรายงาน 3 รูปแบบ ได้แก่

        3.1) การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยใช้แบบรายงาน สงป. 301, 302 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

        3.2) การรายงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รายไตรมาส) เป็นการรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เป็นรายไตรมาส

        3.3) การรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ มอบให้กลุ่มนโยบายและแผนดำเนินการ

4. การรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบติดตามและระเมินผลแห่งชาติ (EMENSCR)