แผนการดำเนินงานประจำปี

          เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2580 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 

          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปีขึ้น โดยนำหลักการการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ ก.พ.ร. และใช้หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล(Causal Relationship : XYZ) ตามแนวทางของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาใช้ในการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด  แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการ ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าที่ต่อไป

plan