แบบกำกับติดตามป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน

นิเทศ ติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *