Uncategorized

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน”

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอเชิญชวนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร “ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง” และหลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *