กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์,  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การกำหนดตำแหน่งมาตรฐานตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงานทรัพยากรบุคคล ระดับเชี่ยวชาญ ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 18 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *