ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา

รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Scroll to Top