กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์,  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ,  การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ,  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *