กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์,  การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

การนำเสนอผลการประเมินคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/565 ลงวันที่ 3 เมษายน 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *