จดหมายข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของจังหวัดพัทลุง