กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์,  การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

การปรับเกณฑ์การตัดสินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/679 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *