กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์,  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/28 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *