กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์,  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/427 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *