กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์,  การพัฒนาบุคลากร,  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร,  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 3 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *