ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาที่รองรับการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง และการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งของผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *