ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เรื่อง ผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทดีเด่น ระดับเพชร ประจำปีการศึกษา 2566