ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เรื่อง ผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทดีเด่น ระดับทอง ประจำปีการศึกษา 2566