กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์,  การพัฒนาบุคลากร,  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร,  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องสำหรับตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 4 ลงวันที่ 4 มกราคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *