ประกาศ

ผลการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน หรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการนิเทศการศึกษา For Thai Education (IFTE)นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ระดับจุดย่อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *