กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์,  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *