กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์,  การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ,  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่นเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *