กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์,  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร,  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 11 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *