กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์,  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ,  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 25 มกราคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *