การตรวจติดตามแผนการตรวจราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 2 ของผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี

เขตตรวจราชการที่ 5 (นายนพพร บุญแก้ว)

Scroll to Top