ดำเนินการประกวด/คัดเลือก “พลเมืองดีของสังคมตามรอยพระยุคลบาท”ตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2565

Scroll to Top