ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในปี พ.ศ. 2565

Scroll to Top