การประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี โดยมีท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และมอบนโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งผู้บริหารในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อนำไปขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติ

Scroll to Top