ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่และติดตามการดำเนินงานประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2566

Scroll to Top