มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ประกอบคุณงามความดี
สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ

Scroll to Top