การประชุมนิเทศให้คำปรึกษาตามกรอบ การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด สป.ศธ.

Scroll to Top