ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัพัทลุง เรื่อง ผลการคัดเลือก “สถานศึกษาต้นแบบนวัตกรรมขับเคลื่อนงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา” รุ่นที่ 1/2566 ตามโครงการสร้างเสริมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Scroll to Top