ประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)

Scroll to Top