ประชุมกำหนดผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดและแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใส (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Scroll to Top