ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ รุ่นที่ 16 ปี 2567 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” (ม.ท.ศ.)  ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

Scroll to Top