ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการทำแผน 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของจังหวัดพัทลุง

Scroll to Top