การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์, การประเมินผลการปฏิบัติราชการ, การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ, หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566

กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์, การประเมินผลการปฏิบัติราชการ, หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 25 มกราคม 2566

กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์, การประเมินผลการปฏิบัติราชการ, หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 25 มกราคม 2566

Scroll to Top