แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง (2566-2570)