รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรการคัดเลือกผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ภายใต้ โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)

นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

Scroll to Top