No Gift Policy,  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง นโยบายการไม่ให้และไ่ม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *