การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งโรงเรียนเอกชน

การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบกรณีนิติบุคคล

การยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบกรณีบุคคลธรรมดา

ขั้นตอนการดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนในระบบ

ขั้นตอนการยื่นและการขอรับใบอนุญาตโรงเรียนในระบบ

แบบ_สช_๑_คำขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ

ตัวอย่างตราสารจัดตั้งโรงเรียนในระบบ

ตัวอย่างรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน

Scroll to Top