Integrity and Transparency Assessment (ITA)  ปีงบประมาณ 2565

บริหารอย่างเที่ยงธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายแก่ตนเองหรือผู้อื่น เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ยกระดับธรรมาภิบาล พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง จึงส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงให้สาธารณชนรับทราบ ดังนี้

Scroll to Top